stiri_2016

Servicii de exploatare forestiera, jud. Arad

Licitatie deschisa, Servicii exploatare masa lemnoasa, Directia Silvica Arad


REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA

DIRECTIA SILVICA ARAD

Str. Episcopiei, nr. 48, loc ARAD, jud. ARAD

Telefon: 0257/28.05.20, 0257/28.02.61, 0257/21.46.26, Fax: 0257 25 05 58

e-mail: dsarad@rosilva.ro

nr. 9023 / 30.12.2011

ANUNT DE PARTICIPARE PENTRU LICITATIE DESCHISA 

1 Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA, Bd. Magheru, nr. 31, Bucuresti, Tel. 0213171005, Fax. 0213168428, e-mail rnp@rosilva.ro, prin Directia Silvica Arad, adresa loc. Arad, str- Episcopiei nr.48, jud Arad, telefon 0257/280520,fax 0257/250558, va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica ?Prestari servicii exploatari forestiere?;

2 Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: LICITATIE PUBLICA DESCHISA cu prezentarea ofertelor in plic inchis, sigilat; autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona ulterior prin negociere directa alte servicii similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii ce face obiectul prezentului anunt;

3 Locul prestarilor de servicii: partizi masa lemnoasa din cota prestari servicii ale ocoalelor silvice si ale altor detinatori de fond forestier administrat de ocoalele silvice de pe raza Directiei Silvice Arad;

4 Nu se accepta oferte alternative;

5 Cod CVP, 77211100-3,Servicii de exploatare forestiera;

6 Volumul brut oferit spre exploatare este de 14908 mc, în 15 partizi;

7 Valoarea totala estimata a serviciilor este de 617298 lei ;

8 Prestarea de servicii este rezervata doar operatorilor economici atestati pentru exploatari forestiere ;

9 Durata contractului, conform O.M. 1540/2010, dar nu mai mult de 31 decembrie 2012;

10 Operatorii economici pot depune oferte de la una la mai multe partizi ;

11 Informatii se pot obtine de la biroul fond forestier al Directiei Silvice Arad la adresa de la pct.1;

12 Documentatia de atribuire se obtine de la sediul Directiei Silvice Arad;

13 Termenul limita de depunere a ofertelor este 10.01.2012 ora 10 00; acestea se depun la sediul Directiei Silvice Arad ,str. Episcopiei nr.48; ofertele se vor redacta in limba romana;

14 Ofertele se deschid in data de 10.01.2012 ora 14 00 la sediul Directiei Silvice Arad;

15 Garantia de participare este de 2% din valoarea de pornire a prestatiei;

16 Criterii minime de calificare:

Atestat de exploatare valabil;

17 Criteriul de atribuire a contractului pretul cel mai scazut;

18 Data transmiterii spre publicare 30.12.2011.