mass media

Programul Guvernului pentru paduri

Prioritatea „0” a Guvernului în materie de politică de mediu va fi aceea de protejare a fondului forestier național. Guvernul nu este şi nu a fost niciodată împotriva exploatării raţionale a fondului forestier din România. Dimpotrivă, lemnul este o resursă regenerabilă. O exploatare durabilă a pădurilor este esențială în lupta împotriva schimbărilor climatice, conform rezoluțiilor conferinței privind schimbările climatice de la Paris.

Dacă nu folosim, vom folosi beton, oțel și combustibili fosili, cu amprente ecologice mult mai mari. Însă guvernarea îşi propune, în primul rând, eliminarea fenomenului defrişărilor şi al exploatărilor iraţionale care agravează starea unor ecosisteme fragile.

Cei care exploatează această resursă naturală vor fi obligaţi să respecte legislaţia în vigoare şi să oprească fenomenul de furt din patrimoniul naţional. De asemenea, Guvernul va demara programe ample de reîmpădurire care să contribuie la refacerea echilibrului ecosistemelor afectate.

Guvernul va încuraja schimbarea filosofiei de acţiune în materie de gestionare a resurselor lemnoase. Exportarea neprelucrată, sau prelucrată sumar, a acestei materii prime va înceta odată cu implementarea Codului Silvic promovat de Guvern.

Dreptul de preemțiune pentru producătorii de mobile, prevăzut și el în noul Cod Silvic promovat de Guvern va face ca masa lemnoasă să fie exportată preponderent sub formă de produs finit.

Suprafaţa totală a fondului forestier naţional al României este de 6,545 milioane ha şi reprezintă 27,5% din suprafaţa ţării. Media europeană fiind de 32%. Suprafața împădurită per locuitor în România este de 0,28 ha, puțin sub media europeană de 0,32 ha. În anul 2014, fenomenul tăierilor ilegale de arbori în România, atinsese cote alarmante.

Imaginile satelitare comparative între 2008 și 2012 indicau versanți întregi defrișați. Propunerile Guvernului pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor:

I. Elaborarea Strategiei Naționale Forestiere 2018-2027

II. Implementarea Strategiei Naționale Forestiere 2018-2027

III. Măsuri practice de diminuare a tăierilor ilegale de arbori:

  • Dezvoltarea sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase SUMAL, operaționalizarea sistemului FMIMS și dezvoltarea sistemului ”Radarul Pădurilor” de alertare a instituțiilor cu responsabilități în materie, coroborat cu sistemul 112 pentru transportul de lemn.
  • Instalarea de scannere pentru evaluarea volumului materialelor lemnoase containerizate, în toate punctele de trecere a frontierei și pe toate drumurile naționale și europene. Se va aplica după finalizarea dezvoltării noului sistem informatic și de comunicații SUMAL.
  • Compensarea proprietarilor de păduri pentru pierderile de venit în cazul pădurilor aflate în arii naturale protejate.
  • Asigurarea pazei terenurilor forestiere pentru care în prezent aceasta nu este asigurată.
  • Măsuri de împădurire a terenurilor forestiere, a celor degradate, inapte pentru agricultură și realizarea ”Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecție”: Identificarea terenurilor forestiere pentru care nu a fost realizată regenerarea în termenul legal și asigurarea fondurilor necesare în vederea “împăduririi forțate” a acestora.
  • Întocmirea unui studiu privind identificarea terenurilor agricole degradate şi potenţial poluate, care pot face obiectul împăduririlor, în baza căruia se va elabora și implementa ”Programul Naţional de Împădurire”, în vederea creşterii suprafeţelor de pădure.
  • Amendarea Statutului Personalului Silvic – Legea nr.427 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic.

(MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 496/29.VI.2017)

http://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/17-06-29-08-28-44Programul-de-guvernare2017-2020-2.pdf