stiri_2016

ORDIN nr. 2278 din 15 septembrie 2011 pentru aprobarea derogarilor in cazul speciilor urs, lup, ras si pisica salbatica

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi Avizul Academiei Române nr. 3.479 din 14 septembrie 2011,

în baza art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1

Prezentul ordin reglementează:

a)recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b)recoltarea sau capturarea în scopul relocării, deţinerea, transportul, schimburile în scopul repopulării sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin.

Art. 2

Se aprobă numărul maxim de intervenţie în cazul speciilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică, pentru care se aplică prevederile art. 1, după cum urmează:

a)urs (Ursus arctos) – 365 de exemplare;

b)lup (Caniş lupus) – 498 de exemplare;

c)râs (Lynx lynx) – 119 exemplare;

d)pisică sălbatică (Felis silvestris) – 402 exemplare.

Art. 3

(1)Un număr de 335 de exemplare de urs, 488 de exemplare de lup, 103 exemplare de râs şi 392 de exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe judeţe şi gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.

(2)Un număr de 30 de exemplare de urs, 10 exemplare de lup, 16 exemplare de râs şi 10 exemplare de pisică sălbatică rămâne la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b).

Art. 4

(1)Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, după cum urmează:

a)pentru speciile lup, râs şi pisică sălbatică: până la 31 martie 2012, prin metodele „la goană”, „la pândă” şi „la dibuit”;

b)pentru specia urs: până la 30 noiembrie 2011, prin metodele „la goană”, „la pândă” şi „la dibuit”, şi în perioadele 15 septembrie 2011 – 31 decembrie 2011 şi 15 martie 2012 – 14 mai 2012, prin metodele „la pândă” şi „la dibuit”;

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup şi urs care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităţilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate, prin metoda „la pândă”, sau capturate şi în afara perioadelor stabilite pentru derogare.

(3)Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei biodiversităţii, în baza documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, şi dovada că fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat în vederea recoltării, iar exemplarele recoltate în aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.

(4)Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Art. 5

(1)Recoltarea sau capturarea în scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităţilor, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, dovedit prin documente conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei biodiversităţii.

(2)Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile de urs, lup, râs şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Art. 6

În vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive întemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute în anexa nr. 1, între judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice şi în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care să pună în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice.

Art. 7

(1)Exemplarele recoltate în condiţiile art. 3 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi însoţite de copii ale autorizaţiilor de vânătoare şi a fişelor de evaluare a trofeelor, după caz.

(2)Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu şi carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obţinerea lor în urma recoltării, pe teritoriul României, în stare moartă, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

(3)Crotalia este utilizabilă o singură dată şi va conţine un cod alfanumeric cu următoarele informaţii: codul ISO din două litere al României – RO, reprezentând ţara de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia şi perioada recoltării exemplarului.

(4)Crotaliile vor fi achiziţionate şi eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin intermediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, în urma acordării derogării de la măsurile de protecţie a speciilor de faună sălbatică strict protejate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5)Beneficiarul are obligaţia să returneze autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului crotaliile neutilizate după încheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării. Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului va returna crotaliile neutilizate în perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.

(6)Persoanele care deţin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligaţia de a asigura integritatea crotaliei. Deţinătorul exemplarului are obligaţia de a informa autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, fără întârzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenţionată a crotaliei.

(7)Schimburile în scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor ori ale părţilor şi produselor acestora, recoltate din natură în limitele prevăzute în prezentul ordin, precum şi deţinerea sau comerţul cu părţi ori produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Comunităţii Europene şi a legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de floră şi faună sălbatică.

Art. 8

(1)Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.

(2)Rapoartele prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.

(3)Netransmiterea în termen a rapoartelor completate conform alin. (1) şi (2) atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.

(4)Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 9

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Numărul de intervenţie repartizat gestionarilor fondurilor cinegetice în cazul speciilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică

Nr. crt.

Judeţ

Gestionar fonduri cinegetice

Număr exemplare

Specia

URS

LUP

RÂS

PISICĂ SĂLBATICĂ

0

1

2

3

4

5

6

1

Alba

D.S. Alba

1

2

1

2

2

AJVPS Alba

2

4

1

5

3

AVPS Diana Aiud

0

1

0

1

4

ASV Târnavele Blaj

0

1

0

0

5

AVPS Cerbul Carpatin Zlatna

0

1

0

0

6

AVPS Căprioara Cib

0

1

0

1

7

AVS Piatra Verde

0

1

0

0

8

AVS Avram Iancu

0

1

0

0

9

AVPS Ocoliş Hunter 1

0

1

0

0

10

AVS Cerbul Purcăret

0

1

0

0

11

OS Muntele Mare

0

1

0

0

12

AVPS Artemis Aiud

0

1

0

0

13

AVPS Diana Gârbova

0

1

0

0

14

AVPS Iezer Alba

0

1

0

0

15

OS Sebeş RA

0

1

0

0

Total judeţ

3

19

2

9

16

Arad

D.S. Arad

0

4

2

5

17

AVPS Şoimul Bucureşti

0

1

0

0

18

AVPS Căpriorul Timiş

0

1

0

0

19

AJVPS Arad

0

3

1

6

Total judeţ

0

9

3

11

20

Argeş

D.S. Piteşti

15

5

2

3

21

AJVPS Argeş

3

4

1

5

22

AVPS Diana Piteşti

2

5

1

1

23

AVPS Şoimul Bucureşti

1

2

1

0

24

AVPS Cerbul Bucureşti

1

3

1

2

25

ICAS – Filiala Piteşti

0

2

0

0

26

AVP Jderul 2006

2

1

0

1

Total judeţ

24

22

6

12

27

Bacău

D.S. Bacău

8

5

2

4

28

AJVPS Bacău

1

5

1

5

29

SVPS Bacău

1

1

1

1

30

AV Diana Coţofăneşti

0

1

0

1

31

Ocolul Silvic Lignum

0

1

0

1

32

Ocolul Silvic Privat Oituz

0

1

0

1

33

AVPS Lebăda

0

0

0

1

34

AVPS Bicfalău

0

0

0

2

Total judeţ

10

14

4

16

35

Bihor

D.S. Oradea

0

1

0

2

36

AJVPS Bihor

0

2

0

5

37

AVPS Gorunul Alesd

0

0

0

1

38

FC Asociaţia Gliganu

0

1

0

0

39

AC Apuseni

0

2

0

0

40

AV Artemis Cociuba Mare

0

1

0

0

41

AV Cervus Elaphus

0

1

0

0

42

AV Crişana Hunting

0

2

0

0

Total judeţ

0

10

0

8

43

Bistriţa-Năsăud

D.S. Bistriţa

3

2

1

1

44

AJVPS Bistriţa-Năsăud

2

3

0

4

45

SV Montana Coşbuc

2

1

1

1

46

OV Transilvania Bistriţa

0

1

0

0

47

AV Călimanii Şieu

1

1

0

1

48

AV Acvila Teaca

2

1

0

0

49

AV Vulpea Herina

2

1

0

1

50

AV Diana Bistriţa

0

1

0

0

51

GSS Năsăud

0

1

0

0

52

AC Ursul Brun

2

2

1

1

53

OS Bistriţa-Bârgăului

1

1

0

0

54

OS Someş Ţibleş

1

1

1

1

55

AV Artemis Lechinţa

0

1

0

1

56

OS Valea Ilvei

1

0

0

1

57

AV Colţ Alb

1

1

0

1

58

AVPS Cerbu Dumitra

1

2

0

2

59

ASC Plaiurile Bistriţei

0

0

0

0

60

RPL OS Municipal Bistriţa RA

0

1

0

1

61

ASC Someşul Rodna

0

1

1

1

62

AV Buia

0

1

0

1

63

OSC Telciu RA

0

1

0

0

Total judeţ

18

24

5

18

64

Braşov

D.S. Braşov

4

2

0

1

65

AJVPS Braşov

8

7

2

8

66

AVPS Rupea

3

6

1

8

67

AVPS Făgăraş

3

8

1

6

68

AVPS Codrul Verde

1

3

0

3

69

Club Diana Braşov

0

0

0

1

70

Facultatea de Silvicultură

2

1

1

1

71

AV Hurinul Buneştiului

0

1

0

2

72

AVPS Popâlnica Dumbrăviţa

1

1

0

1

73

OV Şoimul Mediaş

2

1

0

2

74

AVPS Făgetul

1

1

0

1

75

AV Dumbrava Jibert

0

1

0

1

76

OS Ciucaş RA

1

1

1

1

77

RPL Kronstadt RA

3

1

1

0

78

AVPS Doripesco

0

1

0

0

79

O.S. AL Oraşului Râşnov RA

3

1

1

1

80

AVPS Munţii Făgăraşului

2

2

1

1

81

AVPS Măgura Codlea

1

0

0

0

82

AV Bârsa

3

2

1

1

83

AVPS Vidra Bucureşti

0

1

0

1

84

RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogăţii RA

1

1

0

1

Total judeţ

39

42

10

41

85

Brăila

AJVPS Brăila

0

0

0

4

Total judeţ

0

0

0

4

86

Botoşani

AVPS Huntsmanship

0

0

0

1

87

Euro Hunter Suceava

0

0

0

1

Total judeţ

0

0

0

2

88

Buzău

D.S. Buzău

3

2

1

1

89

AJVPS Buzău

3

4

2

5

90

AVPS Călăuza Bucureşti

1

2

0

1

91

Abies Bucureşti

2

2

0

0

92

SC OS Siriu Bucureşti

1

0

0

0

Total judeţ

10

10

3

7

93

Caraş-Severin

D.S. Reşiţa

2

3

1

2

94

AJVPS Caraş-Severin

1

6

0

6

95

ICAS – Filiala Caraş-Severin

1

0

0

0

Total judeţ

4

9

0

8

96

Călăraşi

ICAS – Filiala Bărăgan

0

0

0

1

Total judeţ

0

0

0

1

97

Cluj

D.S. Cluj-Napoca

0

2

0

0

98

AJVPS Cluj

2

10

2

5

99

AVPS Potaissa Turda

0

2

0

2

100

AV Artemis Cluj

0

1

0

1

101

AV Someşul Dej

0

1

0

0

102

AV Cornul de Aur

1

1

0

0

103

AV Voievodul Gelu

0

1

0

0

Total judeţ

3

18

2

8

104

Covasna

D.S. Sfântu Gheorghe

2

3

1

1

105

AJVPS Covasna

8

10

2

15

106

AVPS Ţara Bârsei

0

0

0

1

107

AVPS Wild Hunt

0

0

0

1

108

AVPS Cătruşa

6

8

2

8

109

AVPS Comuna Bodoc

1

1

0

1

110

AVPS Fux Nyires

2

3

1

4

111

AVPS Muşat Oituz

2

2

1

1

112

AV Prosilva

2

1

1

2

113

AVPS Somos

0

1

0

0

114

OSP RA Buzăul Ardelean

2

2

0

0

115

OSP Tg. Secuiesc

1

1

0

1

116

AVPS Harghita Sud

7

3

2

3

Total judeţ

33

35

10

38

117

Dâmboviţa

AJVPS Dâmboviţa

1

3

0

2

118

AVP Dunărea 2007 Bucureşti

1

2

1

0

Total judeţ

2

5

0

0

119

Dolj

D.S. Craiova

0

0

0

2

Total judeţ

0

0

0

0

120

Giurgiu

AVPS Bradul Bucureşti

0

0

0

1

Total judeţ

0

0

0

1

121

Gorj

D.S. Târgu Jiu

3

4

1

2

122

Diana de Calatis

1

2

1

2

123

Asociaţia Cerbul Carpatin

0

1

0

0

124

AV Gorun

2

2

0

0

125

AVPS Lupul Dacic

0

1

0

0

Total judeţ

6

10

2

4

126

Harghita

D.S. Miercurea Ciuc

7

4

2

2

127

AVPS Miercurea Ciuc

5

7

6

8

128

AVPS Gheorgheni

2

2

2

3

129

AVPS Topliţa

2

6

1

3

130

AVPS TM. Odorheiu Secuiesc

9

21

1

18

131

Clubul Vânătorilor Silvicultori

2

2

1

3

132

AVPS Gordon

2

1

0

3

133

AVPS Sfânta Ana

1

1

0

1

134

AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc

2

2

0

2

135

AVPS Salon

3

3

0

1

136

AVPS Asociaţia Cinegetică Gheorgheni

1

1

1

1

137

AVPS Ocol Silvic Frumoasa

1

1

0

1

138

AVPS Szilos

1

1

1

1

139

AVPS Nimrod

1

1

1

1

140

O.S de Regim Gheorgheni SA

1

1

0

0

141

AVPS Zetelaka es Tarsai

7

8

1

4

142

Asociaţie Cinegetica Loduj

1

1

0

0

143

Clubul de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Făgeţel-Mortonca

1

1

0

1

Total judeţ

51

64

17

53

144

Hunedoara

D.S. Deva

10

8

2

4

145

AJVPS Hunedoara

4

12

3

15

146

AVPS Şoimul Românesc

0

1

1

1

147

AVPS Căpriorul Martineşti

0

1

0

1

148

AVS Diana Hunedoara

0

1

0

1

149

AVPS Căpăţâna Deva

0

1

0

1

150

AVPS Ursul Brun Retezat

1

2

1

1

151

AVPS Cinegetica Hunedoara

1

2

0

1

152

AVPS Băniceana

0

1

0

0

153

AVPS Corviniana

0

1

0

1

Total judeţ

16

30

7

26

154

Iaşi

D.S. Iaşi

0

0

0

3

155

AV Zimbrul Iaşi

0

0

0

1

156

SV G. Topârceanu Iaşi

0

0

0

1

157

D.S. Vaslui

0

0

0

1

Total judeţ

0

0

0

6

158

Maramureş

D.S. Baia Mare

3

3

0

1

159

AJVPS Maramureş

3

7

2

6

160

AC Wasser Cerbul Carpatin

0

2

0

0

Total judeţ

6

12

2

7

161

Mehedinţi

AJVPS Mehedinţi

1

2

0

2

Total judeţ

1

2

0

2

162

Mureş

D.S. Târgu Mureş

10

3

1

1

163

AJVPS Mureş

4

3

1

6

164

AVPS Sighişoara

2

1

0

2

165

AVPS Cerbul Bucureşti

4

2

1

4

166

AVPS Hermina

1

1

0

1

167

AV Darul Călimanilor Reghin

2

1

0

1

168

GSS Gurghiu

0

1

0

1

169

AV Ursu Sovata

1

1

0

1

170

AVPS Nirajul Mic

0

0

0

1

171

AVPS Crisius Socodor

1

0

0

0

172

APRO Diana

1

1

0

1

173

Asociaţia Cervus

1

1

0

1

174

Asociaţia Valea Copacilor

0

1

0

1

175

AV Genesis

1

1

0

0

176

Filiala OS Ghindar

1

1

0

1

177

Filiala OS Mureş Sovata

1

0

0

0

178

Valea Gurghiului

1

1

1

2

Total judeţ

31

19

4

24

179

Neamţ

D.S. Piatra Neamţ

7

4

2

2

180

AJVPS Neamţ

2

5

2

3

181

AVPS Şoimul Tazlău

1

1

1

1

182

AVPS Diana Hunting Agapia

1

1

0

1

183

AVPS Bradul

0

1

1

1

184

AVPS Lupul Cenuşiu

1

1

0

0

185

AVPS Roman

1

1

1

1

Total judeţ

13

14

7

9

186

Prahova

D.S. Ploieşti

10

2

1

2

187

AJVPS Prahova

3

3

1

4

188

AVPS Câmpina

3

2

0

1

189

AVPS Muflonul Buzău

0

0

0

1

Total judeţ

16

7

2

8

190

Satu Mare

D.S. Satu Mare

0

2

0

2

191

AJVPS Satu Mare

0

2

0

2

192

AV Valea Bercului

0

1

0

2

Total judeţ

0

5

0

6

193

Sălaj

AJVPS Sălaj

0

4

0

2

Total judeţ

0

4

0

2

194

Sibiu

D.S. Sibiu

6

6

2

4

195

AJVPS Sibiu

3

8

0

8

196

AVPS Jderul Nou Român

1

2

0

1

197

AVPS Aldea

1

1

0

1

198

AV Pădurea Neagră

0

1

0

1

199

Total AVPS Ursul Carpatin

1

1

0

1

200

Total AVPS Cormoranii

1

1

0

1

201

AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu

1

1

0

1

202

RPL OS Valea Sadului R.A.

1

1

0

1

203

Silva Marpod

0

1

0

1

204

A.V.P.S. Săroaia

1

1

0

1

205

AV Valea Mărului

0

0

0

1

206

AVS Apex

0

0

0

1

207

AVPS Vob Hunting

0

1

0

1

208

AV Cocoşul de Munte

1

1

1

1

209

OS Răşinari

0

1

0

1

210

OS Dealul Sibiului RA

0

0

0

1

211

AV Cerbul Carpatin

0

1

0

0

212

AVPS Căpriorul

0

0

0

1

213

OV Hubertus

0

1

0

1

214

AS Lepuş

0

0

0

1

215

OS Jina SRL

1

1

0

1

Total judeţ

18

30

3

31

216

Suceava

D.S. Suceava

8

18

3

3

217

AJVPS Suceava

2

13

2

3

218

OS Feldru

1

2

1

0

219

ICAS – OS Tomnatic

1

2

1

2

220

Facultatea de Silvicultură

1

2

1

1

221

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

1

2

1

1

222

Societatea de Vânătoare „Bucovina”

0

1

1

1

223

OS Comunal Josenii Bârgăului RA

1

1

1

0

224

AVPS Buck

0

1

0

0

Total judeţ

15

42

11

11

225

Timiş

D.S. Timişoara

0

4

0

2

226

AJVPS Timiş

0

4

0

3

227

AV Valea lui Liman Făget

0

1

0

0

Total judeţ

0

9

0

5

228

Tulcea

D.S. Tulcea

0

0

0

2

Total judeţ

0

0

0

2

229

Vaslui

D.S. Vaslui

0

0

0

2

Total judeţ

0

0

0

2

230

Vâlcea

D.S. Râmnicu Vâlcea

3

1

0

0

231

AJVPS Vâlcea

1

2

0

0

232

AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea

1

2

1

1

233

AVPS Pajura Horezu

1

2

0

0

234

AVPS Muflonul Buzău

1

2

0

2

235

AVP Dunărea 2007 Bucureşti

1

1

0

0

236

AVPS Brai

0

1

0

0

237

AVPS Lupul Dacic

1

0

0

0

238

AV Gorun

0

1

0

0

239

FVPS Cinegetic Loviştea

1

2

0

0

Total judeţ

10

14

1

3

240

Vrancea

D.S. Focşani

2

2

0

0

241

AJVPS Vrancea

1

4

2

3

242

ICAS – Filiala Vrancea

2

0

0

0

243

Ocolul Silvic Năruja

1

1

0

1

244

Ocolul Silvic Zăbala – Nereju

0

1

0

1

245

Asociaţia Valea Neagră

0

0

0

1

246

AVPS Delta Club Bucureşti

0

1

0

1

Total judeţ

6

9

2

7

Total general

335

488

103

392

ANEXA nr. 2: RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

– Model –

RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

Nr. ………… din data de ………………..

Gestionarul fondurilor cinegetice: …………………………………………………………………………………………..

Specia pentru care s-a acordat derogarea: …………………………………………………………………………………

Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): ………………………………………………………….

Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit): …………………………………………………………………

Vârsta aproximativă: ……………………………………………………………………………………………………………….

Sexul: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Locul recoltării: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Data recoltării: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Metoda de recoltare: …………………………………………………………………………………………………………………

Autorizaţia de vânătoare nr. ……………………., emisă de …………………………………………………………………, în data de ……………………………, valabilă până la data de ……………………………………….

Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr. ………………………, emisă de …………………………………………, în data de ……………………………, valabilă până la data de ……………………………………….

Numărul crotaliului aplicat exemplarului recoltat: ……………………………………………………………………..

Evaluarea trofeelor în puncte C.I.C: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Destinaţia trofeelor şi a părţilor din corp (carne) după recoltare: ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

|_| în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

|_| Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

|_| în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

|_| în scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop

|_| Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică.

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării)

Data …………………………………………

Semnătura ………………………………..

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 660 din data de 15 septembrie 2011