stiri_2016

GHID DE FINANŢARE din 17 iunie 2011 a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

GHID DE FINANŢARE din 17 iunie 2011 a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1: Rolul Ghidului de finanţare

(1)Ghidul de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, denumit în continuare Program.

(2)Ghidul conţine dispoziţii privind:

a)scopul şi obiectivele Programului;

b)eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;

c)condiţiile şi termenele de depunere, analiză, evaluare şi selectare, avizare şi aprobare, finanţare şi implementare a proiectului propus.

Art. 2: Obiectul, scopul şi obiectivele Programului

(1)Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor.

(2)Scopul Programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin extinderea suprafeţei împădurite la nivel naţional, ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor degradate, menţinerea biodiversităţii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor.

(3)Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:

a)îmbunătăţirea calităţii aerului;

b)refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului;

c)refacerea echilibrului hidrologic;

d)asigurarea permanenţei şi stabilităţii biodiversităţii;

e)combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei şi limitarea deşertificării;

f)protecţia solului, diminuarea intensităţii proceselor de degradare a terenurilor şi ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;

g)asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei şi protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, naturali şi antropici;

h)îmbunătăţirea aspectului peisagistic.

Art. 3: Sursa de finanţare pentru derularea Programului

Programul se finanţează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4: Definiţii

În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a)Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu;

b)beneficiar – persoana juridică eligibilă, al cărei proiect a fost aprobat în vederea finanţării şi care a încheiat contract de finanţare cu Autoritatea;

c)cerere de finanţare – document completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu;

d)cerere de tragere – solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea eşalonată a lucrărilor;

e)cheltuieli eligibile – cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care sunt suportate din Fondul pentru mediu, conform prevederilor art. 26, sub condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f)cheltuieli neeligibile – cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neîndeplinind condiţia prevăzută la lit. e);

g)contribuţie proprie – parte a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;

h)criterii de eligibilitate – normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obţinerea finanţării;

i)criterii de selecţie – normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat şi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării;

j)dosar de finanţare – cererea de finanţare definită la lit. c), însoţită de întreaga documentaţie care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către Autoritate;

k)dosar de decontare – cererea de tragere definită la lit. d), însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 4 la contractul pentru finanţare;

l)finanţare nerambursabilă – modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a cheltuielilor eligibile realizate de către beneficiar cu achiziţia serviciilor, produselor sau lucrărilor, conform art. 26;

m)sesiune de depunere – perioadă de timp determinată, etapă a sesiunii de finanţare, pe parcursul căreia se poate depune la registratura Autorităţii dosarul de finanţare al solicitantului;

n)solicitant – persoana juridică care a depus dosar de finanţare la sediul Autorităţii;

o)stare de masiv – definită conform pct. 44 din anexa la Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;

p)teren degradat – definit conform pct. 48 din anexa la Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, constituit în perimetru de ameliorare potrivit Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate.

Art. 5: Organizarea sesiunii de finanţare

(1)Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.

(2)Prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, se aprobă:

a)sesiunea de depunere;

b)suma alocată sesiunii de finanţare;

c)suma maximă alocată pe proiect.

(3)Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de depunere.

(4)Componenţa comisiei de analiză şi selectare a proiectelor, denumită în continuare Comisia, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

Art. 6: Etapele premergătoare sesiunii de finanţare

Etapele premergătoare sesiunii de finanţare sunt următoarele:

a)întocmirea fişei perimetrului de ameliorare, conform prevederilor legale;

b)întocmirea studiului de fezabilitate de către persoane fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic, atestate de Comisia de atestare formată din specialişti, numită în condiţiile legii;

c)depunerea studiului de fezabilitate, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 2, la inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare în raza căruia se află terenul degradat, pentru analiza şi avizarea acestuia în comisia tehnico-economică;

d)documentaţia tehnico-economică necesară realizării lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate se elaborează şi se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice;

e)întocmirea dosarului de finanţare de către solicitant, în conformitate cu prevederile art. 27.

Art. 7: Etapele sesiunii de finanţare

Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

a)publicarea ghidului şi a dispoziţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) pe pagina de internet a Autorităţii;

b)depunerea dosarelor de finanţare;

c)analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului;

d)analiza şi selectarea proiectelor pe baza documentaţiei tehnico-economice;

e)avizarea proiectelor selectate;

f)transmiterea scrisorilor de respingere a finanţării;

g)soluţionarea contestaţiilor depuse în urma scrisorilor de respingere;

h)aprobarea finanţării proiectelor avizate;

i)transmiterea scrisorilor de aprobare a finanţării;

j)semnarea contractelor.

Art. 8: Depunerea dosarului de finanţare

(1)Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(2)Un solicitant poate depune, în cadrul sesiunii de finanţare, o singură cerere de finanţare pentru mai multe perimetre de ameliorare.

(3)Dosarul de finanţare, conţinând toate documentele obligatorii menţionate în prezentul ghid, va fi depus la registratura Autorităţii, într-un singur exemplar, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii:

a)denumirea completă şi adresa sa completă;

b)titlul programului: „Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor”;

c)titlul proiectului;

d)sesiunea de depunere.

(4)Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea primirii, cu condiţia ca data înregistrării la Autoritate să nu depăşească data-limită a sesiunii de depunere.

(5)Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.

(6)Dosarul de finanţare va avea ordinea prezentată în art. 27 alin. (2). Documentele depuse de solicitanţi trebuie să fie legate, numerotate şi opisate. Documentele prezentate în copii simple se certifică pentru conformitate cu originalul de către personalul Autorităţii, anterior semnării contractului de finanţare.

(7)Lipsa unui document aferent cererii de finanţare, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea acestuia din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finanţare.

(8)Autoritatea poate solicita documente sau informaţii suplimentare referitoare la dosarul de finanţare, dacă se constată necesitatea furnizării lor.

(9)Beneficiarul are obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la solicitare, documentele şi informaţiile solicitate.

(10)Neprezentarea documentului/informaţiei solicitate în termenul prevăzut sau prezentarea sub o altă formă decât cea solicitată ori ieşirea sa din perioada de valabilitate determină respingerea dosarului de finanţare.

Art. 9: Analiza şi selectarea

(1)După închiderea sesiunii de depunere, Comisia procedează la:

a)verificarea informaţiilor înscrise pe plicurile conţinând dosarul de finanţare;

b)deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;

c)analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului, pe baza Grilei pentru analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, prevăzută în anexa nr. 3;

d)analiza tehnică a proiectelor propuse spre finanţare, pe baza Grilei pentru analiza tehnică, prevăzută în anexa nr. 4.

(2)Sunt selectate proiectele care, în urma analizei prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), obţin un punctaj de minimum 71 de puncte inclusiv. Acestea se includ într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu indicarea următoarelor: valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanţare şi procentul pe care îl reprezintă din valoarea eligibilă. Proiectele respinse în urma analizei conformităţii administrative şi a eligibilităţii, precum şi cele care nu întrunesc un punctaj de minimum 71 de puncte inclusiv se includ într-un alt centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj de către 2 sau mai mulţi solicitanţi, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autorităţii.

(3)Centralizatorul cuprinzând proiectele selectate şi propuse spre aprobare în limita sumei alocate sesiunii, precum şi centralizatorul cuprinzând proiectele neselectate se înaintează Comitetului director al Autorităţii.

Art. 10: Avizarea proiectelor

(1)Comitetul director al Autorităţii avizează proiectele selectate de Comisie şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat.

(2)Comitetul director al Autorităţii poate solicita Comisiei orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.

Art. 11: Aprobarea finanţării proiectelor

(1)Comitetul de avizare adoptă prin vot hotărârea privind aprobarea/respingerea finanţării proiectelor.

(2)Comitetul de avizare poate solicita Comisiei şi/sau Comitetului director al Autorităţii orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

Art. 12: Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare

(1)Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face pentru fiecare solicitant, prin transmiterea către acesta a unei scrisori de aprobare/respingere a finanţării.

(2)Scrisoarea de aprobare a finanţării se transmite solicitantului prin poştă, cu confirmare de primire, şi cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)proiectul, suma aprobată în vederea finanţării şi cheltuielile eligibile;

b)documentele care trebuie prezentate de către solicitant, în vederea perfectării contractului pentru finanţare cu Autoritatea.

(3)Scrisoarea de respingere a finanţării, care cuprinde motivul neselectării, se transmite solicitantului prin poştă, cu confirmare de primire.

(4)Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finanţării se consideră ca fiind data recepţionării acesteia de către beneficiar.

Art. 13: Contestaţiile

(1)Decizia Comitetului director/Comitetului de avizare poate fi contestată în termen de 5 zile de la data recepţionării scrisorii de respingere.

(2)Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director propunerea de aprobare/respingere a contestaţiei.

(3)În vederea soluţionării contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei/Comitetului director/Comitetului de avizare, în măsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestaţiei.

(4)Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

Art. 14: Perfectarea şi acordarea finanţării

(1)Lucrările aferente proiectului aprobat spre finanţare, începute înaintea semnării contractului de finanţare, sau orice fel de demers (comandă fermă ori contract), precum şi angajarea de cheltuieli legate de aceste lucrări devin neeligibile în cadrul finanţării din Fondul pentru mediu, cu excepţia cheltuielilor pentru proiectare.

(2)Reprezentantul legal al beneficiarului se programează şi se prezintă la sediul Autorităţii în vederea semnării contractului pentru finanţare, cu următoarele documente:

a)actul de identitate;

b)documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a contului disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului;

c)proiectul tehnic;

d)documentele solicitate prin scrisoarea de aprobare, dacă este cazul.

(3)Neprezentarea beneficiarului pentru semnarea contractului pentru finanţare în termen de 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare a proiectului se consideră renunţare la finanţare.

(4)Beneficiarul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului şi acordarea finanţării, prin întocmirea listei cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile, prevăzută în anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare, precum şi a graficului de finanţare, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare. Prima cerere de tragere va fi depusă nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii contractului pentru finanţare.

(5)Modelul contractului pentru finanţare este prevăzut în anexa nr. 5. Modelul contractului poate fi modificat de Autoritate, în condiţiile în care este esenţial pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor Programului.

(6)Contractul pentru finanţare se întocmeşte în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

(7)Contractul pentru finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante sau la data prevăzută în acesta, iar valabilitatea sa se stabileşte pentru fiecare proiect în parte.

(8)Durata de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţare, nu poate depăşi 60 de luni. Prin excepţie, în baza unei motivări, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii.

(9)Valoarea totală a investiţiei, astfel cum rezultă din proiectul tehnic depus la prima tragere, nu poate fi mai mare decât valoarea totală a investiţiei, aşa cum a fost prezentată în studiul de fezabilitate (devizul general) şi în cererea de finanţare.

Art. 15: Decontarea cheltuielilor eligibile

(1)Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor verifică modul de implementare a Programului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale.

(2)Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

(3)Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile contractate, angajate şi efectuate după semnarea contractului pentru finanţare. Prin excepţie, se vor deconta cheltuielile aferente proiectării realizate anterior perfectării contractului pentru finanţare. Profitul şi TVA-ul evidenţiate în situaţiile de lucrări nu sunt eligibile.

(4)Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere beneficiarul este obligat să depună la sediul Autorităţii dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul). Cheltuielile indirecte vor fi decontate în limita a 17% din valoarea cheltuielilor directe aferente situaţiilor de lucrări.

(5)Beneficiarul este obligat să facă dovada achitării ultimei tranşe din finanţare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul), în termen de 30 de zile de la acordare.

Art. 16: Documente obligatorii necesare decontării

Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de tragere, însoţite de următoarele documente obligatorii:

1.contracte de achiziţii de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora – în copie, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Contractele trebuie să conţină prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţării a garanţiei de bună execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

2.oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrări, prezentată în conformitate cu modelul formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

3.declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice;

4.documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru facturile finanţate la tragerile anterioare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul);

5.certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale;

6.certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat;

7.proces-verbal de recepţie a lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate, la care trebuie să participe obligatoriu deţinătorul terenului, reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare şi reprezentantul unităţii specializate de execuţie, potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 100/2010;

8.proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, la ultima cerere de tragere;

9.situaţii de lucrări întocmite de executantul lucrărilor, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigură asistenţă tehnică;

10.factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări, cuantificate valoric – în copie, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu „Bun de plată”, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice;

11.alte documente relevante.

Art. 17: Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile

(1)În cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, este necesar ca aceste modificări să fie avizate de inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi să se realizeze prin dispoziţie de şantier, în care vor fi descrise lucrările în detaliu. Totodată, se va anexa un memoriu justificativ care să evidenţieze necesitatea modificărilor ce au intervenit, acestea fiind însuşite şi de către proiectant. Noua soluţie tehnică se supune aprobării Comitetului director al Autorităţii.

(2)Dispoziţia de şantier trebuie însoţită de:

a)liste de cantităţi privind renunţările, conform notelor de renunţare;

b)liste de cantităţi privind suplimentările de lucrări, conform notelor de comandă suplimentare;

c)devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare care nu sunt evidenţiate în oferta iniţială şi procesul-verbal de negociere pentru aceste categorii de lucrări; în vederea finanţării cantităţilor suplimentare de lucrări evidenţiate în documentele mai sus menţionate, beneficiarul solicită Autorităţii, înaintea realizării acestora, analiza oportunităţii finanţării.

(3)La fiecare cerere de tragere, Autoritatea decontează suma cheltuielilor eligibile în limita procentului aprobat (în urma verificării documentelor justificative), dar nu mai mult decât este alocat prin graficul de finanţare al respectivei cereri de tragere, inclusiv reporturile de la tragerile anterioare.

(4)Ulterior verificării şi stabilirii conformităţii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autorităţii efectuează o vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul şi întocmeşte o notă de control. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. Pe baza documentaţiei depuse şi în urma controlului efectuat se întocmeşte o notă de constatare.

Art. 18: Achiziţiile publice

(1)Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.

(2)La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie publică, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de tragere doar pentru cheltuieli eligibile efectiv realizate, conform graficului de finanţare.

Art. 19: Publicarea informaţiilor relevante privind Programul

(1)Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea „Informaţii privind «Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor»”.

(2)Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Art. 20: Reguli de publicitate

(1)Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, un panou de informare inscripţionat cu sintagma „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu”, menţionându-se:

a)denumirea beneficiarului;

b)cuantumul finanţării;

c)termenul de finalizare.

(2)Panoul prevăzut la alin. (1) va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.

Art. 21: Păstrarea documentelor de către Autoritate

(1)Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.

(2)Documentaţia depusă de către solicitant care a fost aprobată nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.

(3)Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentaţia depusă, dacă finanţarea a fost respinsă.

CAPITOLUL II: Eligibilitatea

SECŢIUNEA 1: Eligibilitatea solicitantului

Art. 22: Cuantumul finanţării

(1)Finanţarea se acordă în proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect.

(2)Suma solicitată nu poate să depăşească suma maximă alocată unui solicitant, în caz contrar proiectul fiind considerat respins.

Art. 23: Categorii de solicitanţi eligibili

Sunt solicitanţi eligibili în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale constituite potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în proprietate/administrare terenuri degradate care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire, în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic şi a îmbunătăţirii condiţiilor de mediu.

Art. 24: Criterii de eligibilitate

Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a)acţionează în nume propriu şi depune la registratura Autorităţii un singur dosar de finanţare, pentru unul sau mai multe perimetre, în cadrul sesiunii de depunere;

b)deţine în proprietate publică sau privată ori în administrare, după caz, terenul degradat constituit în perimetru de ameliorare; terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăţi comerciale;

c)a adoptat prin autoritatea deliberativă hotărârea privind participarea la Program;

d)are îndeplinite obligaţiile exigibile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetul local şi către Fondul pentru mediu;

e)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară;

f)nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi regimul silvic;

g)proiectul propus nu face obiectul unui alt program de finanţare;

h)are desemnat un responsabil de proiect.

SECŢIUNEA 2: Eligibilitatea proiectului

Art. 25: Criterii de eligibilitate

Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a)studiul de fezabilitate este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii adaptat pentru lucrări de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor silvice;

b)studiul de fezabilitate, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 2, şi proiectul tehnic, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 6, sunt realizate de către persoane juridice atestate conform legii;

c)indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate sunt avizaţi de inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare.

SECŢIUNEA 3: Eligibilitatea cheltuielilor proiectului

Art. 26: Categorii de cheltuieli eligibile

Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a)curăţarea terenului de vegetaţie ierboasă şi lemnoasă prin tăierea manuală şi/sau mecanică a vegetaţiei existente;

b)pregătirea terenului şi a solului în vederea împăduririi: nivelări, terasări, drenaje, desecări, cleionaje, garnisaje, scarificat, arat, discuit, grăpat;

c)achiziţionarea puieţilor forestieri din surse autorizate şi în conformitate cu standardele de calitate a puieţilor;

d)cheltuieli privitoare la înfiinţarea plantaţiei;

e)lucrări de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor, executarea controlului anual al regenerărilor – inventarierea anuală -, confecţionarea şi amplasarea bornelor pentru controlul anual al culturilor, înfiinţarea de gard viu pentru protecţie, conform Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor, lucrări de irigare a culturilor;

f)lucrări pedoameliorative: aplicarea de amendamente şi administrarea îngrăşămintelor organice şi/sau chimice;

g)lucrări silvotehnice specifice de întreţinere a plantaţiei (mobilizarea manuală şi mecanizată a solului, descopleşirea de specii ierboase şi lemnoase) şi completări curente prevăzute de Normele tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de împădurire a terenurilor degradate;

h)elaborarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice necesare realizării investiţiilor, numai pentru solicitanţii ale căror proiecte au fost aprobate în vederea finanţării, în limita a maximum 3% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, exclusiv valoarea cheltuielilor cu elaborarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice şi a cheltuielilor prevăzute la literele j)-l);

i)taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;

j)cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita a maximum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. h), k), l);

k)cheltuieli pentru organizare de şantier, în limita a maximum 5% în valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. h), j), l);

l)asigurarea pazei plantaţiei înfiinţate pe toată durata implementării proiectului;

m)împrejmuirea perimetrului de ameliorare şi şanţ de minim sanitar;

n)asigurarea asistenţei tehnice (persoană fizică atestată pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, conform legii);

o)cheltuielile efectuate pentru realizarea, instalarea şi întreţinerea panoului de informare.

CAPITOLUL III: Selecţia solicitantului

Art. 27: Dosarul de finanţare

(1)Selecţia solicitantului se face în baza dosarului de finanţare depus de către solicitant la Autoritate, în cadrul sesiunii de finanţare.

(2)Documente necesare pentru solicitarea finanţării, care însoţesc cererea de finanţare:

a)hotărârea consiliului local/judeţean privind participarea la Program, în copie certificată „conform cu originalul” de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale;

b)copia certificatului de înregistrare fiscală;

c)certificat de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizată;

d)certificat de atestare fiscală emis de direcţia taxe şi impozite locale, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizată;

e)certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de Autoritate, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizată;

f)fişa perimetrului de ameliorare aprobată conform prevederilor legale, în copie certificată „conform cu originalul” de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, însoţită de: copia schiţei perimetrului şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că terenul constituit în perimetru de ameliorare este liber de sarcini, sunt achitate taxele şi/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi că nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăţi comerciale;

g)studiul de fezabilitate, însoţit de avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare.

(3)Hotărârea consiliului local/judeţean privind participarea la Program trebuie să cuprindă:

a)suprafaţa terenului degradat care urmează să fie împădurit; se vor preciza suprafaţa conform fişei perimetrului de ameliorare, precum şi suprafaţa determinată în urma ridicării topografice, conţinută în studiul de fezabilitate;

b)eventualul acord cu privire la asigurarea şi susţinerea financiară a contribuţiei proprii, cu menţionarea procentului din cheltuielile eligibile;

c)desemnarea unui responsabil de proiect;

d)acordul cu privire la susţinerea tuturor cheltuielilor neeligibile.

Art. 28

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ghid.

-****-

ANEXA Nr. 1: CERERE DE FINANŢARE

– model –

Antetul solicitantului ……………………..

nr. de înregistrare la solicitant ………… din data de …………….

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ………. din data de …………….

A.Date generale

– Titlul proiectului ……………………………………….

Denumirea solicitantului ……………………………

Forma juridică de organizare ………………………

Codul de înregistrare fiscală ……………………….

Adresa sediului: str. ………………… nr. …………..

Localitatea …………………………… (municipiu/oraş/comună-sat)

Judeţul ……………………, cod poştal ………………

Telefon (fix/mobil) …………../……….., fax ………….., e-mail ………………

Website ……………………………………………………

Reprezentant legal ……………………….. (numele şi prenumele)

Act de identitate: B.I./C.I. seria …….. nr. ………., C.N.P. ………………….

Telefon (fix/mobil) …………../……….., fax ………….., e-mail ………………

Responsabil de proiect …………………. (numele şi prenumele)

Act de identitate: B.I./C.I. seria …….. nr. ………., C.N.P. ………………….

Telefon (fix/mobil) …………../……….., fax ………….., e-mail ………………

B.Finanţare solicitată

Solicitantul …………………., prin reprezentantul legal ………………, solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ……………. lei (în litere: ………….), reprezentând …… % din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ……… luni, pentru următoarele perimetre de ameliorare:

Denumirea perimetrului de ameliorare

Suma aferentă perimetrului

1.

 

2.

 

Total nr. de perimetre

Total sumă

Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ………. lei (în litere: ………….).

Contribuţia proprie reprezintă ……… % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar, din surse proprii, în cuantum de ………. lei (în litere: ………….).

C.Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul, ………………., având datele de identificare menţionate la lit. A „Date generale”, reprezentant legal al solicitantului …………., luând cunoştinţă de prevederile Hotărârii Consiliului Local/Judeţean ……………. privind participarea la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

a)am depus dosarul de finanţare în numele unităţii administrativ-teritoriale, fără a mă interpune în beneficiul vreunei alte persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat;

b)unitatea administrativ-teritorială are îndeplinite obligaţiile exigibile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local; terenul constituit în perimetru de ameliorare este liber de sarcini, sunt achitate taxele şi/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăţi comerciale;

c)unitatea administrativ-teritorială nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală sau care privesc disciplina financiară;

d)unitatea administrativ-teritorială nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi regimul silvic;

e)unitatea administrativ-teritorială nu se află în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de insolvenţă;

f)unitatea administrativ-teritorială nu susţine activităţi cu efect negativ asupra mediului, iar pe întreaga durată a contractului pentru finanţare nu va încuraja şi nu va susţine astfel de activităţi;

g)unitatea administrativ-teritorială va asigura şi va susţine contribuţia proprie, în cazul aprobării finanţării proiectului, în procentul şi prin modalitatea prevăzute la lit. B „Finanţare solicitată”;

h)activităţile pentru care solicit finanţarea prin Proiectul ……………. nu fac obiectul unui alt program de finanţare;

i)nu am pus la dispoziţie pentru implementarea proiectului pajişti naturale permanente, care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului şi al căror stadiu de degradare se constată conform legislaţiei naţionale în vigoare;

j)confirm că suprafaţa perimetrului/perimetrelor de ameliorare care urmează să fie împădurit/împădurite este de …….. ha, conform datelor din fişa/fişele perimetrului/perimetrelor de ameliorare, şi de …….. ha, potrivit ridicării/ridicărilor topografice cuprinse în studiul de fezabilitate; prin urmare, suprafaţa perimetrului/perimetrelor de ameliorare care urmează a fi împădurită/împădurite este de ……… ha, terenul constituit în perimetru/perimetre de ameliorare aflându-se în proprietatea/administrarea ……., conform următoarelor documente doveditoare ……., aflate în păstrarea ……;

k)am depus întreaga documentaţie, conform cerinţelor Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.726/2011;

l)sunt de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză şi selectare poate apărea ca necesară completarea dosarului de finanţare cu noi documente, pe care, la solicitarea Comisiei de analiză şi selectare a proiectelor propuse spre finanţare, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul ghidului de finanţare a Programului;

m)taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor proiectului |_| este/|_| nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată;

n)finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documentele cuprinse în dosarul de finanţare;

o)am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Proiectului …………………….. .

Subsemnatul, ……………………., înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.

Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

……………………..

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

……………………..

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect

……………………..

Semnătura responsabilului de proiect

……………………..

ANEXA Nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate pentru proiectele de împădurire a terenurilor degradate

CAPITOLUL A: Memoriu tehnic

1.Date generale

1.1.Denumirea investiţiei

1.2.Amplasamentul investiţiei

1.3.Ordonatorul principal de credite

1.4.Autoritatea contractantă

1.5.Beneficiar

1.6.Elaborator

1.7.Perioada de execuţie a lucrărilor

2.Informaţii generale privind proiectul

2.1.Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

2.1.1.Obiectivul proiectului

2.1.2.Necesitatea acţiunii

2.1.3.Finalitatea socială a proiectului

2.1.4.Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

2.2.Descrierea investiţiei

2.2.1.Concluziile studiului de fezabilitate

2.2.2.Scenarii propuse

2.2.3.Analiza comparativă a scenariilor

2.3.Date tehnice ale investiţiei

2.3.1.Amplasament

2.3.2.Statutul juridic al terenului ce urmează a fi ocupat de lucrările propuse

2.3.3.Repartizarea terenurilor pe categorii de folosinţă

2.3.4.Studii de teren

2.3.5.Elemente generale privind cadrul natural

2.3.6.Caracterizarea cadrului natural

2.3.6.1.Geomorfologia

2.3.6.2.Geologia

2.3.6.3.Hidrologia

2.3.6.4.Clima

2.3.6.5.Raionarea climatică

2.3.6.6.Regimul termic

2.3.6.7.Precipitaţiile atmosferice

2.3.6.8.Regimul eolian

2.3.6.9.Concluzii privind condiţiile climatice

2.3.6.10. Condiţii pedologice (soluri)

2.3.6.11. Staţiunile de terenuri degradate

2.3.7.Soluţia tehnică

2.3.7.1.Propuneri de lucrări

2.3.7.2.Centralizatorul propunerilor de lucrări de pregătire a terenului şi a solului pe unităţi amenajistice şi formule de împădurire

2.3.7.3.Centralizatorul investiţiilor

2.3.7.4.Necesarul de puieţi

2.3.8.Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

2.3.8.1.Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă

2.3.8.2.Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi

2.3.9.Concluziile evaluării impactului asupra mediului

2.4.Graficul de realizare a investiţiei

3.Costurile estimative ale investiţiei

3.1.Valoarea totală a investiţiei

3.1.1.Centralizatorul cantitativ şi valoric al lucrărilor

3.1.2.Deviz general

3.1.3.Deviz financiar

3.1.4.Devize obiect

3.1.5.Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

4.Analiza cost-beneficiu

4.1.Descrierea şi evaluarea efectelor

4.2.Analiza financiară

5.Analiza de risc

6.Surse de finanţare

7.Estimări privind forţa de muncă

7.1.Numărul de locuri de muncă create în faza de execuţie

7.2.Numărul de locuri de muncă create în faza de operare

8.Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

8.1.Valoarea totală, inclusiv TVA (mii lei)

8.2.Eşalonarea investiţiei (ani)

8.3.Durata de realizare (luni)

8.4.Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

8.5.Alţi indicatori specifici

9.Acorduri, avize, autorizaţii şi aprobări

10.Anexe

10.1.Rezultatele analizelor de laborator

10.2.Investiţiile specifice ale lucrărilor de împădurire pe un hectar

CAPITOLUL B: Piese desenate

1.Plan de amplasare în zonă (1:25.000 – 1:5.000)

2.Planşa unităţilor staţionale (1:5.000 – 1:2.000)

3.Planşa formulelor de împădurire (1:5.000 – 1:2.000)

4.Documentaţia cadastrală întocmită în sistem stereografic de proiecţie 1970, recepţionată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială sunt situate imobilele, cu atribuire de numere cadastrale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate.

NOTĂ:

Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, fiind adaptat lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor silvice.

ANEXA Nr. 3: GRILĂ pentru analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului

Solicitant: …………………………………….

Localitatea/Judeţul: ……………………….

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: ………………

Suma solicitată: ………………… (lei)

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Da

Nu

Comentarii

1

2

3

4

5

I. Conformitate

 

 

 

1.

Dosarul de finanţare a fost depus în cadrul sesiunii de depunere organizate de Administraţia Fondului pentru Mediu, în condiţiile prevăzute în Ghidul de finanţare a Programului.

 

 

 

2.

Dosarul de finanţare cuprinde:

 

 

 

2.1.

– cererea de finanţare, în original;

 

 

 

2.2.

– hotărârea consiliului local/judeţean privind participarea la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor, în copie certificată „conform cu originalul” de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale;

 

 

 

2.3.

– copia certificatului de înregistrare fiscală;

 

 

 

2.4.

– certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizată;

 

 

 

2.5.

– certificat de atestare fiscală emis de direcţia taxe şi impozite locale, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizată;

 

 

 

2.6.

– certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizată;

 

 

 

2.7.

– fişa perimetrului de ameliorare, în copie certificată „conform cu originalul” de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, însoţită de: copia schiţei perimetrului şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că terenul constituit în perimetru de ameliorare este liber de sarcini, sunt achitate taxele şi/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi că nu este adus ca aport la capitalul social al vreunei societăţi comerciale.

 

 

 

II. Eligibilitate

 

 

 

2.8.

Cererea de finanţare corespunde formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghidul de finanţare.

 

 

 

2.9.

Cererea de finanţare conţine toate elementele, este semnată de reprezentantul legal şi responsabilul de proiect şi poartă stampila solicitantului.

 

 

 

2.10.

Cererea de finanţare este lizibilă, este corect completată, nu conţine ştersături sau modificări.

 

 

 

2.11.

Hotărârea consiliului local/judeţean privind participarea la Program cuprinde:

– suprafaţa terenului agricol degradat care urmează să fie împădurit;

– suprafaţa terenului, conform fişei perimetrului de ameliorare, precum şi suprafaţa determinată în urma ridicării topografice conţinută în studiul de fezabilitate;

– responsabilul de proiect;

– acordul cu privire la susţinerea tuturor cheltuielilor neeligibile.

 

 

 

2.12.

Solicitantul nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul local, bugetul Fondului pentru mediu.

 

 

 

Concluzii:

Juridic:

Economic:

 

 

Rezultatul analizei conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului:

ACCEPTAT/RESPINS*

* Se va preciza denumirea perimetrului de ameliorare acceptat pentru finanţare.

Juridic:

Economic:

 

 

Consilier juridic,

…………………….. (numele şi prenumele)

Data: …………………..

Semnătura: ……………………..

ACCEPTAT/RESPINS

Referent de specialitate,

…………………….. (numele şi prenumele)

Data: …………………..

Semnătura: ……………………..

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,

…………………….. (numele şi prenumele)

Data: …………………..

Semnătura: ……………………..

NOTE:

1.În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu „Da” sau „Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.

2.Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

3.Criteriile prevăzute la pct. 2.4, 2.5, 2.6 şi 2.12 sunt evaluate de către economist.

ANEXA Nr. 4: GRILĂ pentru analiza tehnică

Solicitantul: …………………………

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare: ……………..

Suma solicitată: …………………. (lei)

A._

Criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Da

Nu

Comentarii

1.

Studiul de fezabilitate se încadrează în cerinţele Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor şi este însoţit de avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare.

 

 

 

NOTĂ:

Neîndeplinirea criteriului prevăzut la pct. 1 conduce la respingerea cererii de finanţare.

B._

Nr. crt.

Criterii de punctaj

Condiţii

Punctaj

1.

Poziţia terenului în funcţie de zona geografică*

zonă montană

19

zonă de deal

22

zonă de câmpie

25

2.

Mărimea totală a perimetrelor de ameliorare care urmează a fi împădurite

1-10 ha

16

10-50 ha

19

50-100 ha

22

> 100 ha

25

3.

Gradul de degradare a terenului (conform fişei perimetrului de ameliorare)*

slab degradat

19

moderat degradat

22

excesiv degradat

25

4.

Numărul de specii utilizate în compoziţie

o specie

19

două specii

22

mai mult de două specii

25

PUNCTAJ OBŢINUT

 

* În cazul în care proiectul se încadrează la două sau 3 dintre condiţii, punctajul acordat va reprezenta media ponderată raportată la valoarea cheltuielilor.

Lista cheltuielilor eligibile propuse spre finanţare**

Cheltuieli eligibile**

Cantitatea

Valoare/unitate

Valoarea totală

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

** Poate fi prezentată de către evaluator sub formă de anexă.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile: …………….. .

Suma propusă spre finanţare ……………., reprezentând …….. % din totalul cheltuielilor eligibile.

Concluzii:

 

 

Rezultatul evaluării proiectului:

ACCEPTAT/RESPINS*

* Se va preciza denumirea perimetrului de ameliorare acceptat pentru finanţare.

 

 

Referent de specialitate,

…………………….. (numele şi prenumele)

Data: …………………..

Semnătura: ……………………..

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,

…………………….. (numele şi prenumele)

Data: …………………..

Semnătura: ……………………..

NOTĂ:

Pentru a fi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării, proiectul trebuie să obţină minimum 71 de puncte inclusiv.

ANEXA Nr. 5: CONTRACT pentru finanţare

Nr. …….. din …………

Între:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în ……………………… nr. ….., sectorul ……., cod fiscal ……….., cont nr. ………. deschis la Trezoreria Sectorului …………., reprezentată legal prin ……………… – preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,

şi

……………………., cu sediul în ………………., cod fiscal …………, cont nr. ………. deschis la ………….., reprezentată legal prin ……………. – ………….., în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar, a intervenit următorul contract:

Art. 1: Obiectul contractului

(1)AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de ………….. lei, reprezentând ……. % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ………………., denumit în continuare proiect, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. …. din ……… .

(2)Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de ………………. lei.

(3)În toate cazurile, finanţarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.

(4)Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a)sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b)sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

c)sunt realizate după semnarea contractului pentru finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului;

d)sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale.

(5)Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

(6)Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria răspundere.

Art. 2: Destinaţia finanţării

Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3: Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării

(1)Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi încetează la ……………. .

(2)Durata de realizare a proiectului este de ………… (nr. de luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

(3)Suma neutilizată la finalul execuţiei proiectului se consideră anulată şi finanţarea se diminuează în mod corespunzător.

Art. 4: Modalitatea de plată

(1)Beneficiarul va utiliza finanţarea în mai multe tranşe, în conformitate cu graficul de finanţare prevăzut în anexa nr. 2.

(2)Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor şi prin creditarea contului nr. ……… deschis de către beneficiar la ……., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.

(3)Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenţe de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

(4)Valoarea acordată beneficiarului se calculează prin aplicarea la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri a procentului aprobat.

Art. 5: Obligaţiile beneficiarului

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

1.să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;

2.să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;

3.să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;

4.să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;

5.să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;

6.să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

7.să furnizeze AFM copii ale situaţiilor sale financiare trimestriale/semestriale şi anuale, inclusiv balanţele lunare de verificare aferente acestora, şi să transmită AFM orice altă/alte informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

8.să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare tragere şi, semestrial, certificat fiscal;

9.să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza acestui contract, să le inscripţioneze cu sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu”, să le utilizeze şi conserve cu diligentele unui bun proprietar şi să nu le înstrăineze, gajeze sau ipotecheze pe perioada derulării proiectului şi timp de ……….. luni de la data finalizării proiectului;

10.să nu vândă, cesioneze, închirieze sau disponibilizeze active din patrimoniul propriu legate de proiect în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egală cu cele existente;

11.să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor care se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect;

12.să permită personalului AFM să controleze modul în care îndeplineşte obiectivele proiectului;

13.să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;

14.să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia unor evenimente cum ar fi criza financiară sau insolvenţa, precum şi în orice altă împrejurare similară;

15.să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;

16.să notifice AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilă pentru acest proiect pe care o primeşte până la încetarea contractului pentru finanţare.

Art. 6: Obligaţiile AFM

AFM are următoarele obligaţii:

1.să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetele anuale ale acesteia;

2.să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

3.să verifice, prin inspecţie la faţa locului, dacă tot ceea ce a declarat beneficiarul este conform cu realitatea înainte de aprobarea cererii de tragere;

4.să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare;

5.să analizeze şi să aprobe, dacă este cazul, modificarea de soluţii propusă de beneficiar în condiţiile stabilite la art. 17 alin. (1) din Ghidul de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor.

Art. 7: Cazuri de culpă

(1)Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

(2)Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:

a)face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b)comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c)împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de insolvenţa;

d)situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

(3)AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:

a)sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b)sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală.

Art. 8: Încetarea contractului

(1)Contractul încetează de drept:

a)la data prevăzută în contract;

b)în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c)la data intervenţiei unui act de autoritate;

d)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură, încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

(2)Contractul încetează prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:

a)beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;

b)beneficiarul este în procedură de insolvenţă, executare silită sau oricare altă procedură asemănătoare;

c)în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3)Rezilierea contractului pentru finanţare din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

(4)Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

(5)În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

(6)Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

Art. 9: Forţa majoră şi cazul fortuit

(1)Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

(2)Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a)de a o notifica celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b)să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d)de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(3)Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi la termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

(4)Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(5)Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(6)Daca forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei cele mai bune:

a)încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b)modificarea contractului.

(7)Prevederile cuprinse la alin. (2)-(6) se aplică, în mod corespunzător, şi în situaţia cazului fortuit.

Art. 10: Alte clauze

(1)Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

(2)Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.

(3)În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.

(4)În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

(5)Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

(6)Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

(7)AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor la prezentul contract.

(8)Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.

(9)Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie care rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli, de orice natură/aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

(10)Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

(11)Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţă şi seminar cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.

(12)Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.

(13)În situaţia în care, ca urmare a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli anual al AFM, finanţarea se diminuează/elimină, contractul poate fi prelungit sau încetat, după caz.

(14)În cazul în care referitor la prezentul contract apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

(15)Oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrări va fi prezentată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, referitoare la listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3).

(16)Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii realizarea integrală a proiectului.

(17)Beneficiarul este obligat să depună factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări, cuantificate valoric – în copie, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu „Bun de plată”, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice.

(18)Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere beneficiarul este obligat să depună la sediul AFM dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii pentru realizarea întregului proiect (dacă este cazul). Cheltuielile indirecte vor fi decontate în limita a 17% din valoarea cheltuielilor directe aferente situaţiilor de lucrări.

Art. 11: Jurisdicţie

(1)Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

(2)În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

Art. 12: Notificări

(1)Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

a)pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;

b)pentru beneficiar: ……………….. .

(2)În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.

(3)Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

(4)Notificările se pot transmite şi pe fax, la numărul ………. pentru AFM şi numărul ……….. pentru beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.

Art. 13: Amendamente

(1)Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările aduse coloanei 1 din anexa nr. 2 („Data depunerii cererii de tragere”), dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

(3)Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în condiţiile prevăzute la alin. (2) se transmite cu cel puţin două zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.

Art. 14: Dispoziţii finale

(1)Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

(2)Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

(3)Anexele ……….. 1, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

1Se va completa identificând corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe.

(4)Prezentul contract s-a semnat la data de ……. la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM şi unul pentru beneficiar.

AFM

Preşedinte,

………………………

BENEFICIAR

NOTĂ:

În contractul ce se încheie cu beneficiarul:

– se vor completa toate rubricile rămase libere;

– se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare;

– se vor elimina, dacă este cazul, toate variantele înscrise cu bară care nu corespund.

ANEXA Nr. 51:

(- ANEXA Nr. 1 la contractul pentru finanţare Nr. ………/………..)

– CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile pentru perimetrul de ameliorare*………….

 

 

 

* Vor fi evidenţiate separat cheltuielile eligibile aferente fiecărui perimetru de ameliorare aprobat.

AFM

Preşedinte,

………………………

BENEFICIAR

ANEXA Nr. 52:

(- ANEXA Nr. 2 la contractul pentru finanţare Nr. ………/………..)

GRAFICUL DE FINANŢARE

Nr. crt.

Data depunerii cererii de tragere

Suma

(lei)

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

 

 

TOTAL:

X

 

AFM

Preşedinte,

………………………

BENEFICIAR

ANEXA Nr. 53:

( – ANEXA Nr. 3 la contractul de finanţare)

CERERE DE TRAGERE

Nr. ………/…………..

– model –

Sediul: …………………………………………………………………………….

C.I.F. ………………………………………………………………………………

Cont nr. ………………. deschis la Trezoreria …………………………..

În baza Contractului pentru finanţare nr. ……… din ……/……./……, vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de tragere, pentru suma de …………. lei (în litere: …………), din finanţarea nerambursabilă în valoare de ……………. lei (în litere: …………….).

Aceasta sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada ………………… .

Documentele justificative sunt anexate la prezenta cerere de tragere, în original şi/sau în copie.

Situaţia finanţării la data prezentei cereri de tragere:

Suma totală aprobată conform contractului pentru finanţare

Suma acordată până la data prezentei cereri de tragere

Suma solicitată prin prezenta cerere de tragere

Suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma totală trasă din finanţare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma rămasă de tras din finanţarea aprobată

(col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

Reprezentantul legal al beneficiarului

Numele şi prenumele …………………….

Funcţia ……………………..

Semnătura …………………

L.S.

Aprobat

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte,

…………………….

Directorul Direcţiei economice,

…………………….

Directorul Direcţiei implementare proiecte,

…………………….

Şeful Serviciului implementare,

…………………….

Referent de specialitate,

…………………….

NOTĂ:

Coloanele 1, 2 şi 3 se completează de către beneficiar, iar coloanele 4, 5 şi 6 se completează de către personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu. După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată beneficiarului.

ANEXA Nr. 54:

(- ANEXA Nr. 4 la contractul pentru finanţare)

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE pentru efectuarea decontărilor şi care însoţesc cererea de tragere

1.Contracte de achiziţii de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulării acestora – în copie, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Contractele trebuie să conţină prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţării a garanţiei de bună execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

2.Oferta financiară care a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrări, prezentată în conformitate cu modelul formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare

3.Declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice

4.Documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru facturile finanţate la tragerile anterioare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul)

5.Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale

6.Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat

7.Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, la ultima cerere de tragere

8.Proces-verbal de recepţie a lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate, întocmit conform legii

9.Situaţii de lucrări întocmite de executanţii lucrărilor, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigură asistenţa tehnică

10.Factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări, cuantificate valoric – în copie, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu „Bun de plată”, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice

11.Alte documente relevante

NOTĂ:

Cu excepţia documentelor pentru care se menţionează expres prezentarea acestora în original, documentele justificative se depun în copie. La depunerea dosarului de decontare este necesară prezentarea originalelor documentelor, pentru a fi verificate de către personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu. În urma verificării, copiile documentelor sunt certificate „conform cu originalul”, iar originalele se restituie beneficiarului.

ANEXA Nr. 6: CONŢINUTUL-CADRU al proiectului tehnic pentru proiectele de împădurire a terenurilor degradate

Alcătuire:

I – Proiectul tehnico-economic

II – Documentaţie valorică

III – Caiet de sarcini

IV – Documentaţie de licitaţie

V – Piese desenate

PARTEA I: PROIECTUL TEHNICO-ECONOMIC

CAPITOLUL A: Memoriu tehnic

1.Date generale

1.1.Denumirea investiţiei

1.2.Proiectant

1.3.Faza de proiectare

1.4.Ordonatorul principal de credite

1.5.Autoritatea contractantă

1.6.Organizatorul licitaţiei

1.7.Beneficiar

1.8.Perioada de execuţie a lucrărilor

1.9.Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

1.10.Finanţarea investiţiei

1.11.Fundamentarea tehnico-economică a investiţiei

2.Date tehnice ale studiului

2.1.Prezentarea proiectului

2.2.Amplasamentul şi situaţia juridică a terenului

2.2.1.Amplasamentul

2.2.2.Situaţia juridică a terenului

2.3.Obiectivele de protejat

2.4.Elemente privind cadrul natural

2.4.1.Elemente de geologie şi geomorfologie

2.4.2.Condiţii pedologice

2.4.3.Hidrologie

2.4.4.Condiţii climatice

2.4.5.Vegetaţia şi fauna din zonă

2.4.6.Descrierea staţiunilor identificate şi alegerea compoziţiilor de împădurire

2.4.7.Descrierea terenului

2.5.Organizarea de şantier

2.6.Căile de acces

2.7.Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc. pentru organizarea de şantier şi definitive

2.8.Programul de execuţie a lucrărilor, grafice de lucru, program de recepţie

2.9.Trasarea lucrărilor

2.10.Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier

2.11.Măsurarea lucrărilor

2.12.Curăţenia în şantier

2.13.Serviciile sanitare

2.14.Relaţiile dintre contractant, consultant şi persoana juridică achizitoare (investitor)

3.Soluţii tehnice

3.1.Descrierea tipului de culturi forestiere propuse

3.2.Numerotarea unităţilor de cultură forestieră şi amplasarea bornelor

3.3.Tehnologii propuse

3.4.Efecte preconizate

4.Necesarul de puieţi şi de utilităţi

5.Măsuri de protecţie a muncii

6.Eşalonarea executării lucrărilor

7.Bibliografie

CAPITOLUL B: Anexe

1.Scheme de plantare – grafic

2.Graficul de execuţie a lucrărilor

3.Detalii de execuţie

4.Harta compoziţiilor de împădurire

PARTEA II: DOCUMENTAŢIA VALORICĂ

1.Date generale

1.1.Denumirea investiţiei

1.2.Proiectant

1.3.Faza de proiectare

1.4.Ordonatorul principal de credite

1.5.Autoritatea contractantă

1.6.Organizatorul licitaţiei

1.7.Beneficiar

1.8.Perioada de execuţie a lucrărilor

1.9.Necesitatea şi oportunitatea investiţiei

1.10.Finanţarea investiţiei

1.11.Fundamentarea tehnico-economică a investiţiei

2.Antemăsurători

2.1.Pregătirea terenului şi solului

2.2.Instalarea şi întreţinerea culturilor forestiere

2.3.Irigarea culturilor

2.4.Instalarea şi întreţinerea gardului viu

2.5.Organizarea pazei perimetrului

2.6.Confecţionarea şi instalarea bornelor amenajistice

2.7.Confecţionarea şi instalarea bornelor pentru controlul anual al culturilor

3.Devize

3.1.Pregătirea terenului şi solului

3.2.Instalarea şi întreţinerea culturilor forestiere

3.3.Irigarea culturilor

3.4.Instalarea şi întreţinerea gardului viu

3.5.Organizarea pazei perimetrului

3.6.Confecţionarea şi instalarea bornelor amenajistice

3.7.Confecţionarea şi instalarea bornelor pentru controlul anual al culturilor

3.8.Recapitulaţia devizelor pe obiect

3.9.Eşalonarea investiţiilor pe ani de execuţie

4.Consumuri

4.1.Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

4.2.Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

4.3.Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii şi întreţinere

4.4.Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

4.5.Lista cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările

5.Devize generale

5.1.Deviz financiar

5.2.Deviz general

PARTEA III: CAIET DE SARCINI

1.Standarde de referinţă

2.Scule, dispozitive, utilaje şi mijloace de transport

3.Executarea lucrărilor

4.Terminarea lucrărilor

5.Măsuri de protecţie a muncii

6.Decontarea lucrărilor

PARTEA IV: DOCUMENTAŢIE DE LICITAŢIE

– Secţiunea:

I – Informaţii generale

II – Fişa de date a achiziţiei

III – Caiet de sarcini

IV – Formulare

V – Contract de execuţie de lucrări

PARTEA V:  PIESE DESENATE

_

NOTĂ:

Conţinutul-cadru al proiectului tehnic respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, fiind adaptat lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor silvice.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 466 din data de 4 iulie 2011