stiri_2016

Declaratia 307 si ajustarea taxei pe valoarea adaugata

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698/2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.194/27.09.2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care a beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume, cod 14.13.01.02/t.a.

Prezentăm mai jos, în sinteză, principalele reglementări în domeniu.

 Obligaţie

Declaraţia se completează şi se depune de către:

– persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului ;

– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din CF şi pct. 61 alin. (9) din Norma metodologică dată în aplicarea acestuia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Potrivit acestor prevederi, în cazul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatorului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din CF, acesta are obligaţia, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, să ajusteze:

– taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, inclusiv taxa plătită sau datorată înainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din CF şi pct. 54 din Normele metodologice date în aplicarea acestuia;

– taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art.149 din CF, corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul transferului dreptului de proprietate, conform art. 128 alin. (4) lit. c) din CF.

 Depunerea declaraţiei

Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are loc transferul de active/transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor achiziţionate printr-un contract de leasing, îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct sau prin împuternicit, la registratură sau, la poştă, prin scrisoare recomandată.

 Rectificarea declaraţiei

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

 Plata sumelor rezultate din ajustare

Persoanele obligate să depună formularul 307 trebuie să achite taxa de plată organelor fiscale până la data la care au obligaţia depunerii acestei declaraţii, în baza prevederilor art. 157 din CF, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 21.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor”, care va fi deschis la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Sursa: www.finantevalcea.ro